Waardebepaling Bedrijf

Wil je een bedrijf overnemen of juist verkopen? Een waardebepaling is hierbij essentieel. Aangezien waarde een subjectief begrip is, kan dit nog wel eens ingewikkeld worden. Het gebruik van een aantal bekende methodes kan dit vergemakkelijken, maar advies inwinnen van een specialist is zeker aan te raden.

Waardepaling bedrijf: zelf doen of hulp inschakelen?

Er zijn een aantal redenen te bedenken waarom je een waardebepaling wilt laten uitvoeren. Misschien wil je een bedrijf overnemen of verkopen.

Het is dan zowel voor de koper als voor de verkoper interessant om de waarde van een bedrijf te berekenen. Ook kun je als ondernemer inzicht willen in hoe je bedrijf ervoor staat; hier kan een waardebepaling ook bij helpen. Maar ook hier geldt: waarde is een subjectief begrip. Het hangt van veel factoren af, zowel van persoonlijk perspectief als externe omstandigheden. De exacte waarde kan dus eigenlijk nooit exact bepaald worden, totdat de overname heeft plaatsgevonden. Om toch een beetje tot een objectieve waardering te komen, zijn er een aantal bekende methodieken die gebruikt kunnen worden bij het bepalen van de waarde.

Bedrijfswaarde berekenen door middel van vuistregels

In de praktijk komt het gebruik van vuistregels bij het bepalen van de waarde van het bedrijf vooral voor bij het midden- en kleinbedrijf. Er worden verschillende formules (ook wel ‘multiples’) gebruikt:

 • 4 tot 6 keer de nettowinst
 • Eenmaal de jaaromzet
 • 1 x de intrinsieke waarde + 2 x de nettowinst
 • 3 keer EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
 • 4 keer EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
 • Bedrag per vaste klant of abonnee

Deze lijst van formules is oneindig aan te vullen met andere waarden en andere variabelen. Welke formule exact gebruikt wordt, hangt af van de branche waarin je zit. Binnen een branche is namelijk vaak in de loop der jaren een soort consensus ontstaan over welke vuistregel op die bepaalde markt van toepassing is. Zo is een accountantskantoor bijvoorbeeld bij dezelfde omzet relatief meer waard dan een schoonmaakbedrijf.

De voor- en nadelen van het gebruik van formules

Het voordeel van het bepalen van de waarde van je bedrijf met behulp van een van deze multiples (soort vuistregels), is dat het een eenvoudige en simpele manier is om de waarde van je bedrijf te bepalen. Er zitten echter ook een aantal nadelen aan: de cijfers die in de formules worden gebruikt, zijn niet altijd betrouwbaar. De jaarcijfers van een bedrijf worden vaak genormaliseerd, meestal in het voordeel van de verkoper. De formule wordt dan ingezet op opgepoetste cijfers, dat geeft niet helemaal een eerlijk beeld.

Daarbij kijken deze formules voornamelijk naar historische cijfers, en wordt er vanuit gegaan dat de winst en omzet in de toekomst gelijk zullen blijven. Maar zoals wellicht bekend, bieden winsten uit het verleden geen garantie voor de toekomst. Ook wordt er niet gekeken naar specifieke kenmerken van de onderneming; is het bedrijf bijvoorbeeld heel afhankelijk van de eigenaar? Zijn er (op korte termijn) investeringen nodig, en zo ja, hoe groot zijn die dan? Dit soort vragen spelen allemaal mee bij de waardebepaling van een bedrijf.

Waardering van bedrijf op basis van de rentabiliteitswaarde

Bij deze methode kijk je al iets meer naar de toekomst. Het is een eenvoudige manier om snel uit te rekenen wat de waarde van de te verwachten winst is. Deze berekening verloopt in twee stappen:

 • Eerst bepaal je de winst op basis van gemiddelde winsten uit het verleden en verwachtingen voor de toekomst.
 • Daarna deel je deze winst door het vereiste rendement op het eigen vermogen. Hoe hoger deze rendementseis, hoe lager de waarde van de onderneming. De rendementseis wordt vaak gebaseerd op de rente op een langlopende risicoloze belegging plus een opslag voor branche- en ondernemersrisico.

Een groot nadeel van deze methode is dat de belangen van de koper en de verkoper vaak niet parallel lopen. Er kunnen discussies ontstaan over de hoogte van de winst die in de formule wordt gebruikt. Daarnaast gaat deze methode er ook vanuit dat de bedrijfswinst vrijwel nooit zal stijgen of dalen en dat is waarschijnlijk niet echt reëel. De winstverwachting wordt namelijk bepaald naar aanleiding van resultaten die een bedrijf tot nu toe heeft gemaakt. Omdat hierbij enkel wordt gekeken naar het verleden en niet naar verdere groei of juist het uitblijven daarvan kan deze methode een verkeerd beeld geven van de waarde van een bedrijf.

“Op basis van referenties hebben we onze case voorgelegd aan Anton Munneke van aan-verkopen bedrijf.nl. Doordat hij jarenlang ondernemers financieel en inhoudelijk heeft begeleid, weet hij als geen ander hoe het is om een bedrijf te exploiteren en waar je op moet letten bij een overname. We hebben dan ook veel gehad aan zijn ervaring en kennis.”

~ Marcel Mars van Liftintermediair BV

VOORBEELD

Je gemiddelde winst na belasting bedraagt € 300.000. Met een rendementseis van 15% is de rentabiliteitswaarde € 2.000.000 (€ 300.000 / 0,15).

De intrinsieke waarde van je bedrijf berekenen

Door middel van het berekenen van de intrinsieke waarde maak je een momentopname van wat het bedrijf nu feitelijk waard is. Het bedrijfsvermogen (het totaal van de gebouwen, machines, voorraden, liquide middelen en dergelijke) wordt dan verminderd met de schulden. De intrinsieke waarde is dus een optelsom van alle economische bezittingen van een bedrijf op een bepaald moment. Bij deze methode geldt de boekwaarde van het eigen vermogen als uitgangspunt, waarna de stille reserves en belastinglatentie hierop worden gecorrigeerd. Het nadeel hiervan is dat de balans een onvolledig beeld geeft van alle activa, zoals kennis, contacten en kwaliteit van het personeel. Er wordt ook geen rekening gehouden met de toekomstige winstverwachting en niet alle financiële verplichtingen staan op de balans. Het is geen geheel objectieve berekening, omdat het slechts een momentopname is. De intrinsieke waarde zegt slechts iets over de waarde van de bezittingen, waarmee je belangrijke factoren zoals de potentie om geld te verdienen en de door het bedrijf opgebouwde goodwill geheel uitsluit. Het zegt niets over hoe het bedrijf er een jaar geleden voorstond en ook niets over de toekomstverwachting van de omzet en winst. De cijfers kunnen ook op verschillende manieren worden beïnvloed. De waarde van de vaste activa worden immers bepaald door de afschrijvingstermijnen, restwaarde en waarderingsgrondslagen. Door te spelen met deze variabelen kun je deze gegevens makkelijk manipuleren en de waarde van het bedrijf opvijzelen.

Deze methode is alleen zinvol te gebruiken in geval van slecht draaiende bedrijven met continuïteitsproblemen en waarin geen goodwill zit, omdat dan de enige waarde van het bedrijf in de bestaande middelen zit.

VOORBEELD

Een bedrijf heeft bijvoorbeeld € 1.000.000 aan bezittingen en € 300.000 aan schulden. Dit betekent dat het eigen vermogen € 700.000 bedraagt. Gezien de winstgevendheid en vooruitzichten is een belegger echter bereid het bedrijf te kopen voor € 1500.000. De goodwill zou in dat geval € 800.000 zijn en de totale intrinsieke waarde € 1.500.000.

Hoe werkt de DCF-methode om de waarde van je bedrijf te berekenen?

De ‘Discounted Cash Flow’-methode (DCF) is een veelgebruikte manier om de waarde van een bedrijf te berekenen, vooral wanneer de kopende partij een financiering van de bank nodig heeft. De DCF-methode geeft het meest zuivere beeld van de waarde van een bedrijf, omdat er rekening wordt gehouden met de toekomst. Deze methode kan zowel bij startups als bij bedrijven die langer bestaan worden toegepast. De berekening wordt als volgt gemaakt:

 • Je brengt eerst de geldstromen voor de komende drie tot vijf jaar in kaart aan de hand van een businessplan en andere relevante gegevens van de onderneming.
 • Voor elk jaar verreken je de inkomende geldstromen met uitgaande geldstromen, waarbij de financieringslasten en dividenduitkeringen buiten beschouwing blijven. Je hebt dan een duidelijk beeld van hoeveel geld er overblijft om leningen af te lossen, rente te betalen en winst uit te keren aan aandeelhouders.
 • Maak vervolgens de bovenstaande berekening voor drie verschillende scenario’s: een ‘worst case’, een ‘normal case’ en een ‘best case’ scenario.
 • Nu alle toekomstige kasstromen inzichtelijk zijn, kun je de waarde van het bedrijf berekenen op basis van een rentepercentage. Verreken hierin de rendementseis op het eigen vermogen als de kosten voor vreemd vermogen. Hoe hoger het risicoprofiel van de onderneming, hoe hoger dit percentage en hoe lager de waarde van de onderneming (WACC-formule).

Ook deze methode is niet geheel objectief, omdat het voornamelijk gebaseerd is op aannames en voorspellingen. De waardebepaling van het bedrijf wordt immers gedaan aan de hand van een voorspelling van de toekomst en die is bewerkelijk. Wel is cash (wat wordt gebruikt bij deze methode) een objectief begrip, in tegenstelling tot winst, die manipuleerbaar is. Alleen als er voldoende middelen het bedrijf binnenstromen, is deze in staat om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hierdoor kan er tussen de kopende en verkopende partij serieuze prijsonderhandeling plaatsvinden.

VOORBEELD

Stel dit is de situatie bij een bepaald bedrijf:

 • De toekomstige vrije cashflow van het bedrijf is jaarlijks € 100.000
 • Het gewenste rendement van het eigen vermogen is 15,5%
 • De rente over het vreemd vermogen is 6%
 • De verhouding eigen en vreemd vermogen is 50% – 50%
 • Het belastingtarief is 25%

De WACC-formule is: [50% x 15,5%] + [50% x 6% x (1 / 25%)] = 10%

De waarde van het bedrijf is dan € 100.000 / 0,1 = € 1.000.000

bedrijf verkopen

Schakel de hulp in van een specialist

Zoals je hebt kunnen lezen zijn er dus verschillende methodes voor het berekenen van de waarde van een bedrijf. De uitkomsten kunnen uiteenlopen en bieden slechts handvatten en structuur in het proces. Bij het onderhandelingsproces met een samenwerkingspartner, overnamekandidaat of investeerder is het goed kunnen beargumenteren en realiseerbaar in kunnen schatten van de waarde echter van essentieel belang. Zeker als de waarde van het bedrijf flink op lijkt te lopen, is het verstandig om een adviseur mee te laten kijken.

Contactfomulier

030 – 227 00 54
Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur

info@aan-verkopenbedrijf.nl
24/7 per week

Zekerheden

Jarenlange ervaring
Met aan- en verkopen van bedrijven

Gratis & Vrijblijvende demo
Binnen 3 uur een reactie

Onafhankelijk advies
Een adviseur van uw kant

bedrijf verkopen